Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Splošni pogoji spletne šole

1. člen - Splošno

(1) Ti pogoji urejajo delovanje, izvajanje in način delovanja v spletni šoli risanja RISARNICA™ v organizaciji in izvedbi podjetja Risarnica d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju izvajalec).

(2) V teh splošnih pogojih so uporabljeni izrazi, ki imajo naslednji pomen:

tečajnik – je udeleženec spletnega programa Spletna šola RISARNICA™

izvajalec – je družba Risarnica d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor

spletna stran – je spletna stran izvajalca, ki jo izvajalec upravlja, ne glede na URL naslov strani, razen če ni izrecno drugačno navedeno

spletna šola – je spletni program izvajalca z nazivom RISARNICA™, ki poteka preko spletne platforme izvajalca in družbenega omrežja FACEBOOK

prijavitelj – oseba, ki je zainteresirana za sodelovanje v spletni šoli in je oddala prijavo, da bi postala tečajnik

obdobje prijav – obdobje, v katerem prijavitelj lahko izpolni prijavnico, s čimer postane kandidat za tečajnika

šolnina – znesek, ki ga je potrebno plačati za udeležbo v spletni šoli

delovni dan – katerikoli dan od ponedeljka do petka, ki ni državni praznik ali dela prost dan.

(3) Spletna šola se izvaja v slovenskem jeziku. Spletna šola se lahko v celoti ali deloma izvaja tudi v kateremkoli drugem jeziku. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez vnaprejšnje najave spremeni jezik izvajanja spletne šole. V tem primeru bo izvajalec poskušal zagotoviti prevod v slovenski jezik, kar pa ni obveza izvajalca in pogoj za izvedbo programa. Izvajalec se lahko v spletni šoli referira na druge izvajalce ali avtorje, katerih programi ali avtorska dela so na voljo le v jeziku, ki ni slovenski.

(4) Oseba, ki odda prijavnico, postane prijavitelj, s čimer izkaže voljo za vstop v pogodbeno razmerje med prijaviteljem in izvajalcem, ki se izvaja po pogojih in na način opredeljen v teh pogojih.

(5) Z oddajo prijave v spletno šolo, prijavitelj izjavlja, da je prebral in v celoti razumel te splošne pogoje, ter da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. 

2. člen - Namen spletne šole

(1) Namen spletne šole je predaja znanja in praktičnih veščin risanja, vizualne komunikacije in kreativnega posla, da tečajniki postanejo izobraženi v likovni umetnosti. V šoli bo tečajnikom ponujene vsebine in prostor, kjer bodo lahko pridobivali znanje in nove veščine za popolno razumevanje in implementiranje likovnih veščin v prakso in v svoj posel.

3. člen - Prijava v spletno šolo

(1) V spletno šolo RISARNICA™ se lahko prijavi kdorkoli, ki je popolno poslovno sposoben in poseduje elektronski naslov.

(2) Zaželeno je, da tečajnik poseduje uporabniško ime v FACEBOOK aplikaciji, kar pa ni pogoj za sodelovanje v spletni šoli. FACEBOOK aplikacija je aplikacije tretje osebe (FACEBOOK IRELAND Ltd. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ali drug področni vzdrževalec aplikacije, glede na kraj tečajnika) katere funkcionalnosti izvajalec uporablja kot dodatno orodje za izvajanje spletne šole, medtem ko izvajalec nima nikakršnega vpliva na delovanje te aplikacije. Za kreiranje uporabniškega računa v FACEBOOK aplikaciji mora tečajnik upoštevati splošne pogoje in pravila za uporabo te aplikacije. Izvajalec za uporabniški račun tečajnika v aplikaciji FACEBOOK ne odgovarja.

(3) Prijavno obdobje je obdobje v katerem izvajalec odpre prijavnico za vstop v spletno šolo RISARNICA™ in v katerem lahko zainteresirana oseba odda prijavo v spletno šolo. Prijavno obdobje je poljubno dolgo in se zaključi kadarkoli izvajalec tako odloči. Prijavno obdobje se tekom koledarskega leta lahko izvede večkrat ali pa se ne izvede odvisno od odločitve izvajalca.

(4) Prijavitelj v prijavi navede svoje ime, priimek, FACEBOOK ime in e-naslov, pri čemer vpis FACEBOOK imena ni obvezen. Izvajalec lahko ob prijavi zahteva tudi druge podatke prijavitelja za nemoteno izvajanje spletne šole. Ob prijavi prijavitelj izbere tudi način plačevanje udeležbe v spletni šoli RISARNICA™. Prijava je mogoča preko spletne strani izvajalca. Z oddajo prijave in izvedenim plačilom, prijavitelj podaja soglasje k začetku opravljanja storitve in strinjanje, da odstop od pogodbe, po dostopu do digitalne vsebine (vsebine spletne šole) ni mogoč.

(5) Izvajalec si pridržuje pravico, da kateregakoli prijavitelja zavrne in mu ne dovoli vpisa v spletno šolo RISARNICA™. Odločitve izvajalca ni potrebno obrazložiti. Zavrnjeni prijavitelj ima možnost, da se ponovno prijavi, izvajalec pa ima možnost, da njegovo prijavo ponovno zavrne.

(6) V prijavnem obdobju je izvajalec dolžan na razumljiv način objaviti oblike možnosti plačevanja in vrednosti šolnin. Možnosti plačevanja in vrednosti šolnin so lahko različne med posameznimi prijavnimi obdobji.

4. člen - Obračun šolnine

(1) Prijavitelj lahko ob prijavi izbira med različnimi paketi plačevanja in načini plačila. Vrednost paketov plačevanja (cenik) se objavi s prvim dnem vsakega obdobja prijav najmanj na spletni strani izvajalca.

(2) Paketi plačevanja:

  • Paket »plačam letno«
  • Paket »plačam mesečno«.

(3) Paket »plačam letno« je letni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po potrjeni prijavi tečajnik, poravnava šolnino v enkratnem znesku za eno leto (12 mesecev) vnaprej.

(4) Paket »plačam mesečno« je mesečni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po potrjeni prijavi tečajnik, poravnava šolnino v tekočem mesecu za naslednji mesec.

(5) Izvajalec določi načine plačil, ki se jih lahko poslužujejo prijavitelji. Izvajalec lahko v posameznem obdobju prijav določi enega ali več od naslednjih načinov plačil:

  • plačilo na transakcijski račun izvajalca
  • plačilo preko direktne obremenitve (SEPA)
  • plačilo s kreditno/bančno kartico
  • ponavljajoče se plačilo s kreditno kartico (recurring payment)
  • plačilo v gotovini.

(6) Načine plačil za posamezni paket določi in predstavi izvajalec interesentom najmanj na svoji spletni strani najkasneje prvi dan posameznega obdobja prijav.

(7) Ne glede na določila tega člena lahko izvajalec posameznemu prijavitelju na podlagi njegove prošnje dovoli način plačila, ki ga ni predvidel za izbrani paket prijavitelja ali pa mu omogoči brezplačni dostop do vsebin, v kolikor se tako samostojno odloči skladno s svojo politiko poslovanja.

(8) Ne glede na določbe tega člena lahko izvajalec v obdobju prijav in neposredno po končanem obdobju prijav, ko potekajo administrativni postopki vezani na izbrani način plačila, prijavitelju dovoli plačilo na drugačen način, kot je določeno za paket ali pa mu dovoli, da poravna šolnino za tekoči mesec.

5. člen - Dostop do spletne šole

(1) Izvajalec je dolžan prijavitelju, ki je oddal popolno prijavo, za kar se šteje oddaja prijave na način, ki jo je predvidel izvajalec v posameznem prijavnem obdobju in plačilo šolnine glede na izbrani paket plačevanja ter/ali posredovanje dokumentov za obračun šolnine, če je to primerno glede na izbrani paket plačevanja, v roku desetih delovnih dni od zaključka prijavnega obdobja, omogočiti dostop do vsebin spletne šole.

(2) Po potrditvi prijave s strani izvajalca in odprtju dostopa do vsebin spletne šole na spletni strani izvajalca, prijavitelj postane tečajnik.

(3) Tečajnik lahko do spletne šole dostopa preko spletne skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca. Tečajnik mora biti registriran v spletno skupnost izvajalca. Registracija v spletno skupnost je brezplačna in se izvede skladno s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca.

(4) Z dostopom do vsebin spletne šole preko spletne skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca, se šteje, da ima tečajnik na voljo vse vsebine spletne šole.

(5) Tečajnik lahko spletno šolo obiskuje od koderkoli, kjer ima dostop do spleta, 24h dnevno. Dostop do interneta in primerna programska ter strojna oprema sta obveznost tečajnika in izvajalec nima nikakršnih obveznosti v zvezi s tem.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da za nedoločljivo obdobje onemogoči dostop do spletne šole, v primeru izvajanja nadgradenj, posodobitev ali za potrebe vzdrževanja sistema. Prav tako izvajalec ni odgovoren za onemogočen dostop do spletne šole, kar bi bilo posledica naravne ali druge nesreče ali višje sile, na katero izvajalec nima vpliva. Tečajniki zaradi onemogočenega dostopa iz teh razlogov niso upravičeni do povračila sorazmernega dela šolnine.

(7) V primeru, da zaradi razlogov na strani izvajalca, tečajnikom ni bil omogočen dostop do spletne šole, več kot tri delovne dni neprekinjeno v posameznem mesecu, so tečajniki upravičeni do povračila sorazmernega dela šolnine.

(8) Sorazmerni del šolnine, se za namene prejšnjega odstavka izračuna tako, da se šolnina za izbrani paket plačevanja, deli s številom dni v posameznem paketu, tako dobljeni količnik pa se pomnoži s številom dni, v katerih je bil dostop tečajnim onemogočen vsaj 12 ur.

(9) Postopek za izvedbo povračila iz prejšnjega odstavka se začne na pobudo tečajnika. Način izvedbe sorazmernega povračila iz prejšnjega odstavka določita izvajalec in tečajnik v dogovoru, na predlog izvajalca (vračilo na TRR, kompenzacija).

6. člen - Izvajanje in obiskovanje spletne šole RISARNICA™

(1) Izvajalec je spletno šolo RISARNICA™ oblikoval kot spletni program, ki se izvaja v spletni skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca. Po potrjeni prijavi je tečajniku v spletni skupnosti izvajalca na voljo tudi dostop do spletne šole RISARNICA™ poleg njegovih že zakupljenih vsebin in programov.

(2) Spletna šola RISARNICA™ je zasnovana kot dlje trajajoč spletni program, ki bo tečajnikom na voljo, dokler ga bo izvajalec izvajal.

(3) Izvajalec bo tečajnikom zagotavljal mesečno novo vsebino, ki se bo nanašala na posamezno temo, preko napotka meseca, top točk v času, predstavitve mesečnega duhovnega vodnika in izvedenih dogodkov v živo preko YOUTUBE kanala Risarnica in FACEBOOK aplikacije – v skupini namenjeni izključno tečajnikom (FB skupina RISARNICA Spletna šola risanja). Izvajalec se zavezuje, da bo v posameznem mesecu izvedel najmanj en dogodek v živo preko spleta preko YOUTUBE in FACEBOOK aplikacije. Izvajalec lahko kadarkoli tekom izvajanja spletne šole doda še drugo vsebino, ki se mu zdi pomembna za izpolnjevanje namena spletne šole iz 2. člena teh pogojev.

(4) Tečajnikom je v spletni šoli na voljo najmanj vsebina tekočega in preteklih pet mesecev.

(5) Tečajniki si lahko dogodek v živo preko spleta ogledajo in v njem sodelujejo na način, kot ga omogoča aplikacija, ki jo za izvedbo dogodka uporablja izvajalec, preko YOUTUBE kanala in aplikacije FACEBOOK. Dogodek v živo preko spleta je namenjen izključno tečajnikom in poteka na zasebni povezavi YOUTUBE kanala in v zaprti FACEBOOK skupini. Tečajnik za pridružitev FACEBOOK skupini preko aplikacije FACEBOOK posreduje prošnjo, ki mu jo izvajalec odobri, če so za to izpolnjeni pogoji. Tečajniki, ki izpolnjujejo te pogoje, prejmejo na njihov e-naslov povezavo do zasebne povezave do YOUTUBE video prenosa ali videoposnetka.

(6) Tečajnik je lahko v FACEBOOK skupini udeležen le z enim uporabniškim profilom, ne glede na to, koliko jih poseduje. V kolikor želi tečajnik zamenjati uporabniški profil s katerim že sodeluje v skupini, na izvajalca naslovi prošnjo za zamenjavo uporabniškega profila.

(7) Izvajalec si pridržuje pravico, da prošnjo za pridružitev FACEBOOK skupini zavrne, v kolikor ne razpolaga s podatkom o tem s katerim uporabniškim imenom je tečajnik registriran v aplikaciji FACEBOOK (nedvoumna identifikacija tečajnika ni mogoča).

(8) Tečajnikom bo posnetek dogodka, ki se bo izvedel v okviru YOUTUBE kanala Risarnice ali FACEBOOK aplikacije na voljo tudi na spletnem mestu izvajalca, v spletni šoli, in sicer najkasneje v roku 10 delovnih dni od dneva izvedbe dogodka.

(9) Ne glede na tretji odstavek si izvajalec pridržuje pravico, da vsebino spletne šole prilagodi in spremeni ali jo tečajnikom predstavi na drugačen način.

(10) Izvajalec si pridržuje pravico, da onemogoči dostop oziroma izbriše del vsebine spletne šole, ki je starejša od šestih mesecev od objave v spletni šoli.

(11) Izvajalec si pridržuje pravico, da aplikacijo za lansiranje spletnih dogodkov v živo kadarkoli zamenja ali uporabi dodatno.

7. člen - Pravila obnašanja

(1) Spletna šola je prostor, kjer se zagotavlja upoštevanje načela kulturne raznolikosti, uveljavljanje strpnosti in spoštovanje avtorskih pravic. Vsi deležniki se trudijo z ohranjanjem pozitivnega vzdušja, podpirajo medsebojno pomoč, pogum posameznikov, širijo smeh in dobro voljo ter delijo svoje izkušnje.

(2) Vsebine spletne šole in sodelovanje v FB skupini je namenjeno le tečajnikom. Vsak tečajnik se zavezuje spoštovati zasebnost drugega tečajnika in njegove vsebine, izkušenj, vtisov ne razkriva tretjim osebam.

(3) V spletni šoli in na platformah, kjer se spletna šola izvaja, je prepovedano: spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, širjenje neresnic, informacij, ki bi netile sovraštvo ali vzpodbujale slabo voljo, omadeževanje izvajalca ali krnitev njegovega ugleda, vzpodbujanje h kakršnem koli nasilju ali izzivanje narodnega, rasnega, verskega, spolnega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, deljenje vsebin, ki niso povezane s spletno šolo ali vsebin, ki zavirajo osebni razvoj tečajnikov v povezavi z vsebinami spletne šole in njihovo dobro počutje ter lahkotno spremljanje vsebin.

(4) Vsebine spletne šole ali vsebin zaprte FB skupine spletne šole ni dovoljeno posredovati tretjim osebam. Celotna vsebina spletne šole RISARNICA™ je avtorsko zaščitena. Kakršnokoli kopiranje ali distribuiranje celotne vsebine ali delov le-te je strogo prepovedano. Zoper kršitelja bo uveljavljena odškodninska odgovornost.

(5) Tečajnik, ki dostopa do spletne šole preko spletne skupnosti izvajalca to stori s svojim uporabniškim imenom in geslom, s katerim dostopa do spletne skupnosti izvajalca. Uporabniško ime ni prenosljivo in ga tečajnik ne sme posredovati drugi osebi. Tečajnik mora z geslom ravnati skrbno in ga varovati. Strogo prepovedano je posredovanje uporabniškega imena in/ali gesla drugi osebi z namenom, da bi dostopala do spletne skupnosti.

(6) V spletni šoli in na platformah, kjer se spletna šola izvaja, ni dovoljeno oglaševanje. Oglaševanje lahko izvajalec omeji na način določen v prvem oziroma drugem odstavku 8. člena teh pogojev.

(7) V spletni šoli in na platformah, kjer se spletna šola izvaja, ni dovoljeno objavljanje avtorske vsebine, za katero oseba ni imetnik avtorskih pravic, razen ob jasni navedbi ali označitvi avtorja oz. imetnika avtorskih pravic. 

8. člen - Kršenje pravil obnašanja

(1) Izvajalec si pridržuje pravico, da kateremukoli tečajniku prepreči komentiranje ali tečajnika izbriše iz FB skupine oz. mu prepreči aktivno sodelovanje v skupini v primeru, da bi tečajnik kršil katerega od določil 7. člena teh pogojev. To ne vpliva na status tečajnika v spletni šoli RISARNICA™. Izvajalec ne more vplivati na morebitne omejitve sodelovanja, ki bi jih izvedel upravljavec FACEBOOK aplikacije.

(2) V primeru, da bi tečajnik nadaljeval s kršenjem katerega od določil 7. člena teh pogojev ali v komunikaciji z izvajalcem delil neprimerne komentarje ali zapise, komentarje oz. zapise, ki vsebujejo sovražni govor, s komentarji oz. zapisi pozival k nasilju, izražal rasno, versko, spolno ali drugo nestrpnost, bil žaljiv do izvajalca oziroma kako drugače kršil zakonodajo, si izvajalec pridržuje pravico, da mu omeji ali prepreči dostop do vsebin spletne šole v spletni skupnosti oziroma da ga izbriše iz spletne skupnosti. Po izbrisu tečajnika iz spletne skupnosti pretekla in prihodnja vsebina spletne šole tečajniku ni več na voljo, prav tako je tečajniku onemogočeno sodelovanje v FB skupini.

(3) Ne glede na druga določila teh ali drugih splošnih pogojev izvajalca, tečajnik ni upravičen do povračila dela ali celotne že plačane šolnine, v kolikor mu je bil dostop do spletne skupnosti ali FB skupine omejen ali onemogočen v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena. V primeru izbrisa tečajnika iz spletne skupnosti se lahko tečajnik znova registrira v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca in temi splošnimi pogoji prijavi tudi v spletno šolo RISARNICA™.

9. člen - Zamenjava izbranega paketa plačevanja

(1) Prijavitelj lahko kadarkoli do potrditve njegove prijave s strani izvajalca, za kar se šteje elektronsko sporočilo s strani izvajalca, da je bila njegova prijava potrjena, spremeni izbrani paket plačevanja ob prijavi, tako da izvajalcu sporoči svojo prošnjo na elektronski naslov [email protected].

(2) Tečajnik lahko kadarkoli tekom izvajanja spletne šole spremeni svoj paket plačevanja »plačam mesečno« v paket plačevanja »plačam letno«, na način, da to sporoči na elektronski naslov izvajalca [email protected]. V tem primeru bo s strani izvajalca prejel podatek o vrednosti doplačila za paket »plačam letno«. Vrednost doplačila je odvisna od obdobja do poteka 12 mesecev, glede na čas njegovega vstopa v spletno šolo, pri čemer se upošteva cenik šolnine veljaven v času njegove prijave.

(3) Tečajnik, ki je ob svoji prijavi izbral paket plačevanja »plačam letno« lahko v prvem mesecu obiskovanja spletne šole, ki je posledica njegove prve prijave v spletno šolo, zamenja izbrani paket plačevanja v paket plačevanja »plačam mesečno«. V tem primeru to izvajalcu sporoči na elektronski naslov [email protected] in bo prejel nove možne načine plačil in prošnjo za morebitno dodatno potrebne dokumente za izvajanje mesečnega načina plačevanja. Izvajalec bo pri tem upošteval cenik šolnine veljaven v času njegove prijave. V tem primeru, je izvajalec tečajniku dolžan vrniti plačano letno šolnino v znesku, ki ga je plačal, zmanjšanem za vrednost dveh mesečnih šolnin, glede na objavljen cenik v času njegove prijave.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko tečajnik tik pred potekom obdobja za katerega je bila že plačana šolnina s paketom plačevanja »plačam letno«, po prejemu obvestila s strani izvajalca o plačilu šolnine za naslednje letno obdobje, na elektronski naslov izvajalca [email protected] naslovi prošnjo za zamenjavo paketa plačevanja v paket »plačam mesečno«. V tem primeru bo s strani izvajalca prejel nove možne načine plačil in prošnjo za morebitno dodatno potrebne dokumente za izvajanje mesečnega načina plačevanja. Tečajniku bo pri tem obračunana šolnina v vrednosti, kot da bi ob svoji prijavi, glede na takrat objavljen cenik, izbral paket »plačam mesečno«. V tem primeru tečajnik ni upravičen do povračila šolnine.

(5) Zamenjava izbranega paketa plačevanja je mogoča samo pod pogoji določeni v tem členu, pred začetkom šolanja oziroma v obdobju neprekinjenega šolanja in samo v primeru, da je od zadnje zamenjave izbranega paketa plačevanja minilo najmanj šest mesecev.

10. člen - Odstop od pogodbe

(1) Ta člen ureja odstop od pogodbe, katere predmet je dobava digitalne vsebine preko spleta. 

(2) S potrditvijo prijave s strani izvajalca, prijavitelj in izvajalec vstopita v pogodbeno razmerje, kjer se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s temi splošnimi pogoji, tečajniku zagotavljal dostop do digitalnih vsebin, vsebin spletne šole, tečajnik pa se zavezuje, da bo za to plačeval šolnino, skladno z izbranim paketom plačevanja.

(3) Odstop od namere za sklenitev pogodbe, za kar se šteje oddaja prijave v spletno šolo s strani prijavitelja, je mogoč pred potrditvijo njegove prijave s strani izvajalca.

(4) Vsebina spletne šole je digitalna in je prijavitelju na voljo po potrditvi prijave, s tem ko postane tečajnik, in sicer v spletni skupnosti izvajalca, skladno s temi splošnimi pogoji. Z oddajo prijave prijavitelj podaja izrecno predhodno soglasje za začetek opravljanja storitve s strani izvajalca in se strinja, da s potrditvijo njegove prijave izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

(5) Tečajnik nima pravice do odstopa od pogodbe, lahko pa se iz spletne šole izpiše, skladno z 11. členom teh pogojev.

11. člen - Izpis iz spletne šole RISARNICA™ in prenehanje članstva

(1) Tečajnik se lahko, kadarkoli želi, izpiše iz spletne šole RISARNICA, tako da izvajalcu na elektronski naslov [email protected] ali poštni naslov objavljen na njegovi spletni strani pošlje izpolnjeno in podpisano izpisnico. Izvajalec bo upošteval vsako prejeto izpolnjeno in podpisano izpisnico na način, da bo tečajnika izpisal zadnji delovni dan tekočega obdobja glede na dan prejema izpsnice.

(2) V primeru izpisa ni mogoče kompenzirati ali zahtevati vračila že plačane šolnine, razen v primerih, kjer je v teh pogojih navedeno drugače.

(3) V primeru izpisa tečajniku pretekla in prihodnja vsebina spletne šole ni več na voljo.

(4) Članstvo v spletni šoli preneha s smrtjo tečajnika, po tem, ko je bil izvajalec o tem obveščen.

(5) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, lahko dedič v primeru smrti tečajnika zahteva vračilo že vplačane šolnine s paketom plačevanja »plačam letno«, in sicer za obdobje, ko je izvajalec prejel obvestilo o smrti tečajnika do poteka obdobja za katerega je bilo že izvedeno plačilo šolnine. Dedič svojo pravico izkaže s sklepom o dedovanju pristojnega sodišča, že vplačana sredstva se vrnejo na transakcijski račun dediča, ki je vložil zahtevo, ne glede na to, da je bilo premoženje tečajnika morebiti razdeljeno med več dedičev. Za razdelitev vrnjene kupnine skladno s sklepom sodišča o dedovanju je odgovoren dedič, ki je pri izvajalcu vložil zahtevo za vračilo šolnine.   

(6) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da s strani upravičene osebe sprejme tudi drugačen način izkazovanja upravičenosti za vračilo šolnine v primeru smrti tečajnika.

(7) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, lahko tečajnik, ki je ob svoji prijavi izbral paket plačevanja »plačam letno«, v prvem mesecu obiskovanja spletne šole, ki je posledica njegove prve prijave v spletno šolo in najkasneje deset delovnih dni pred potekom tega meseca, pri izvajalcu vloži izpisnico, tako da jo pošlje na elektronski naslov [email protected] ali poštni naslov objavljen na spletni strani izvajalca. Izpisnica mora biti izpolnjena in podpisana. Izvajalec bo upošteval vsako tako prejeto izpolnjeno in podpisano izpisnico na način, da bo tečajnika izpisal zadnji delovni dan prvega meseca obiskovanja spletne šole. V tem primeru, je izvajalec tečajniku dolžan vrniti plačano letno šolnino v znesku, ki ga je plačal, zmanjšanem za vrednost ene mesečne šolnine, glede na objavljen cenik v času njegove prijave.

12. člen - Neplačevanje šolnine

(1) Neplačevanje šolnine ali nekorektno plačevanje šolnine je razlog za izpis tečajnika iz spletne šole s strani izvajalca.

(2) Izvajalec bo tečajnika, ki ni poravnal svoje obveznosti za prihodnje obdobje na datum, ki ga določi izvajalec, glede na izbrani paket plačevanja, pozval k izpolnitvi obveznosti. V primeru, da tečajnik tudi do novo postavljenega roka za plačilo obveznosti, ki ne more biti kasnejši od zadnjega delovnega dne v obdobju, za katerega je še bila plačana šolnina, šolnine za prihodnje obdobje ne bo poravnal, bo izvajalec status tečajnika zamrznil. Zamrznitev statusa pomeni začasno nedostopnost tečajniku do vseh vsebin spletne šole in FB skupine.

(3) Obdobje zamrznitve statusa tečajnika, skladno s prejšnjim odstavkom, je odvisno od izvajalca in ne more biti daljše od 15 delovnih dni od začetka obdobja, za katerega šolnina še ni bila plačana.

(4) V kolikor bo tečajnik v obdobju zamrznitve svojega statusa poravnal svoje (tudi novo) zapadle obveznosti, se mu status v roku 5 delovnih dni od prejema plačila zapadlih obveznosti odmrzne, kar pomeni, da mu je zopet na voljo vsa vsebina spletne šole in dostop do FB skupine, če je to primerno.

(5) V koliko tečajnik tudi v obdobju zamrznitve svojega statusa, ne bo poravnal svoje obveznosti za tekoče in naslednje obdobje, če je siceršnji rok za plačilo naslednjega obdobja že zapadel, bo izvajalec štel, da tečajnik odstopa od pogodbe o izvajanju spletne šole in ga izpisal iz spletne šole z zadnjim delovnim dnem obdobja, za katerega je bila še plačana šolnina.

(6) Izvajalec si pridržuje pravico, da tečajnika izpiše iz spletne šole zaradi nekorektnega plačevanja šolnine, za kar se šteje trikratno zaporedno neplačilo šolnine v skladu z določenim rokom plačila, glede na izbrani paket plačevanja, ne glede na to, ali je bil status takega tečajnika v tem času zamrznjen ali ne. Izvajalec je dolžan v tem primeru po drugem zaporednem neplačilu šolnine v postavljenem roku za plačilo, tečajnika opozoriti na možne posledice tretjega zaporednega plačila šolnine po roku zapadlosti.

(7) V primeru izpisa tečajnika zaradi neplačevanja šolnine tečajniku pretekla in prihodnja vsebina spletne šole ni več na voljo. 

(8) V primeru izpisa tečajnika zaradi neplačevanja šolnine, ima izpisani tečajnik možnost ponovnega vstopa v spletno šolo pod pogoji in na način določen v 3. členu teh pogojev. 

13. člen - Prenehanje izvajanja spletne šole RISARNICA™

(1) Izvajalec si pridržuje pravico, da spletno šolo RISARNICA™ kadarkoli preneha izvajati začasno, stalno oziroma jo ukine.

(2) V primeru neizvajanja spletne šole RISARNICA™, o čemer bodo tečajniki predhodno obveščeni, bo izvajalec tečajnikom vrnil morebiti že vplačano šolnino za vsak mesec, ko spletna šola ni bila izvedena, posamezni tečajnik pa je že poravnal šolnino za ta mesec.

(3) V primeru prenehanja izvajanja spletne šole tečajnikom pretekla vsebina spletne šole ni več na voljo.

14. člen - Varovanje osebnih podatkov

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke tečajnika v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter izjavo o varovanju osebnih podatkov izvajalca. Vsi osebni podatki tečajnika so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka so lahko posamezni podatki, ki sodijo pod osebne podatke ali pa lahko skupaj predstavljajo informacijo, ki razkriva osebni podatek, posredovani tretjim osebam, ki z izvajalcem poslovno sodelujejo v okviru pogodb, ki se nanašajo na zagotavljanje podpornih sistemov (CMS, računovodski program, program za masovno pošiljanje elektronskih sporočil, drugi programi) ali pa izvajanje plačil (npr. banke) v primeru, da se je tečajnik odločil za način plačila, ki poteka preko procesorja. V tem primeru so za ravnanje s podatki odgovorni tudi prevzemniki teh podatkov, ki imajo urejeno varovanje podatkov skladno s predpisi.

(3) Z oddajo prijavnice in predajo drugih informacij glede na izbrano vrsto plačila prijavitelj izrecno soglaša, da tako pridobljene osebne podatke izvajalec hrani in jih uporablja izključno za namene izvajanja spletne šole oziroma obveščanja o aktivnostih izvajalca.

15. člen - Prevzem odgovornosti

(1) Vsebina spletne šole je namenjena učenju otrok na področju kreativnosti in vizualnemu razmišljanju. Izvajalec ne more zagotavljati, da se bo vsak otrok počutil dobro v spletni šoli. Prav tako izvajalec ne more garantirati enak uspeh pri vseh učencih.

(2) Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na spletni strani ali v spletni šoli.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da dnevno spreminja vsebino spletne strani oziroma spletne šole, posamezna vsebina pa je na voljo tečajnikom tako dolgo, kolikor izvajalec misli, da je potrebno za izvedbo namena spletne šole.

16. člen - Reševanje sporov

(1) Izvajalec in prijavitelj oziroma tečajnik bosta morebitno nastale spore poskušala rešiti sporazumno.

(2) Če do sporazumnega dogovora ne bi prišlo, bosta stranki poskušali spor razrešiti s pomočjo izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Izvajalec kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana [[email protected] // 08 205 65 90]. V kolikor tudi to ne bi bilo mogoče, bo o razrešitvi spora odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu izvajalca.

(3) Več o reševanju sporov na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

17. člen - Veljavnost in sprememba splošnih pogojev

(1) Ti splošni pogoji so veljavni od datuma veljavnosti, ki je naveden na koncu teh pogojev, dalje.

(2) Izvajalec lahko kadarkoli tekom veljavnosti teh pogojev, pogoje spremeni, dopolni ali v celoti nadomesti z novimi o čemer bo obvestil javnost in tečajnike na način, da bo nove pogoje objavil na svoji spletni strani.

(3) Sestavni del teh pogojev so tudi splošni pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti, izjava o varovanju osebnih podatkov, splošni pogoji izvajalca za uporabo njegove spletne strani, razen v primeru, da je v teh pogojih določeno drugače.

Risarnica d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor

Veljavnost: od 12. decembra 2021 dalje. 

Risarnica © 2021 Vse pravice pridržane.